Strona 48 - MSM Zjednoczenie w Krapkowicach

Przejdź do treści
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH
 
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczenie”
w Krapkowicach ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy
na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na osiedlu Sady w Krapkowicach
 
 
1.     Przedmiotem zbycia są nieruchomości niezabudowane położone na osiedlu Sady
w Krapkowicach o łącznej powierzchni 2,8171 ha składające się z działek
o numerach (nowa ewidencja): 3928, 3929, 3939, 3941, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950 mapa 11 obręb Krapkowice, ujawnionych w księdze wieczystej
założonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich o numerze OP1S/00030204/7.
 
2.     Działki nr 3949 i 3950 obciążone są nieodpłatną i nieograniczoną
w czasie służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela, użytkownika wieczystego, bądź posiadacza działki nr 3938.
 
3.     Dla wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
4.     Cena wywoławcza określona na podstawie operatu szacunkowego z dnia
02.02.2024 r. wynosi (3.000.000,00 zł netto plus podatek VAT 23%)  3.690.000,00 zł brutto. Cena brutto (z podatkiem VAT) osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
 
5.     Wadium w wysokości 184.500,00 zł brutto należy wnieść przed terminem składania ofert, na konto w banku PKO O/Krapkowice 75 1020 3714 0000 4602 0007 7735, najpóźniej w dniu 27.09.2024 r, a za termin wniesienia uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
 
6.     Oferty pisemne należy składać do dnia 30.09.2024 r. do godz. 14oo
w sekretariacie siedziby MSM „Zjednoczenie” w Krapkowicach przy ul. Rynek 19
w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na zbycie nieruchomości na osiedlu Sady w Krapkowicach”.
 
7.     Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 
8.     Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.
 
9.     Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, którego oferta nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podlega zwrotowi w kwocie nominalnej bez odsetek w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania.
 
10.  Przetarg może zostać unieważniony lub odwołany w każdym czasie bez podawania przyczyn. Oferenci nie mają prawa do dochodzenia z tego tytułu odszkodowania.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.
77 46 61 336 wew. 22 lub 77 46 61 389 wew.19.
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Zjednoczenie"
ul. Rynek 19, 47-300 Krapkowice
NIP: 7560004592
Regon: 000488131
KRS: 0000167542

Godziny pracy spółdzieni:
Pon.
7.00 - 16.00
Wt.
7.00 - 15.00
Śr.
7.00 - 15.00
Czw.
7.00 - 15.00
Pt.
7.00 - 14.00
Wróć do spisu treści