Historia - MSM Zjednoczenie w Krapkowicach

Przejdź do treści
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zjednoczenie" w Krapkowicach
ul. Rynek 19

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczenie” w Krapkowicach powstała w wyniku połączenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” posiadającej zasoby mieszkaniowe przy ul. Hotelowej 4 oraz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Papiernik” zarządzającej budynkiem przy ul. Moniuszki 11 w Krapkowicach. Połączenie to zostało usankcjonowane postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku dnia 07.09.1962 roku. Pierwsza siedziba Zarządu Spółdzielni zlokalizowana była przy ul.Plebiscytowej 1, następnie na os. 1000 – lecia 3, a od 27.03.1976 r. do dnia dzisiejszego przy  ul. Rynek 19. W wyniku podziału spółdzielni w dniu 01.01.1980 r. wyodrębniła się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Koksownik” z zasobami mieszkaniowymi położonymi w Zdzieszowicach.

Funkcje Prezesa Zarządu pełnili kolejno:

Olgierd Owczarek (1962 r. –1964 r .),
mgr Henryk Długosz (1965 r. - 1972 r.),
mgr Kazimierz Witek (1972 r.-1979 r.),
Leon Rowiński (1980 r. –1981 r.),
mgr Władysław Martynowski (1981 r.-1990 r.),
mgr inż. Stefan Kowalczuk (1990 r. – 2014 r.)
mgr Jolanta Rudnicka, przewodniczy Zarządowi od 01.05.2014 r. do nadal.
Pozostałe funkcje w zarządzie pełnią obecnie:
mgr Krzysztof Kowalczuk – Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjno-Remontowych oraz
mgr Bożena Kląskała – Zastępca Prezesa ds. Finansowych  - Główny Księgowy.

Rada Nadzorcza, jako organ sprawujący nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni, została wybrana przez Walne Zgromadzenie w 2015 r. na trzyletnią kadencję działa w niżej wymienionym składzie osobowym:

Jarosław Waligóra   - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Wanda Ościłowska   - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Grzegorz Kopeć   - Sekretarz Rady Nadzorczej,
Danuta Toposzkiewicz   - Członek Rady Nadzorczej,
Małgorzata Chromczak - Członek Rady Nadzorczej,  
Krystyna Lichwa   - Członek Rady Nadzorczej,
Barbara Romanowska-Piecha   - Członek Rady Nadzorczej.


Zadania określone w statucie, mające na celu głównie zaspokajanie potrzeb członków Spółdzielni i ich rodzin realizowane są przez organy samorządowe Spółdzielni, zgodnie z ustawowo określonymi kompetencjami. Konstruktywne współdziałanie tych organów ma znaczący wpływ na efektywność wyników całokształtu działalności Spółdzielni.
Dzisiejsza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczenie” w Krapkowicach po 52 latach działalności zarządza zasobami lokalowymi
o łącznej powierzchni użytkowej 84.079,20 m², w skład w których wchodzi:
  • 38 budynków wielorodzinnych mieszkalnych, (w tym 8 budynków mieszkalno – usługowych),
  • 59 boksów garażowych,
  • lokale biurowe.
Spółdzielnia zrzesza 1657 członków, w tym 74 członków oczekujących na ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego. W zasobach spółdzielczych zamieszkuje około 4.050 osób. Od 2000 r. Spółdzielnia zarządza również trzema wspólnotami mieszkaniowymi (140 mieszkań) o łącznej powierzchni użytkowej 6.357 m2. Od zasiedlenia w 1990 r. lokali mieszkalnych na osiedlu Sady nie kontynuowano działalności inwestycyjnej, ze względu na niekorzystne uwarunkowania występujące w gospodarce. Realizację budownictwa mieszkaniowego pozostawiono specjalistycznym firmom deweloperskim, Spółdzielnia zaś skupiła się na prawidłowym zarządzaniu i eksploatacji istniejących zasobów lokalowych, któresą coraz starsze i wymagają kompleksowych remontów. Przyjmując taki kierunek działania przeprowadzono szereg przedsięwzięć związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej - ocieplono ściany i stropodachy budynków, zamontowano podzielniki kosztów ciepła na grzejnikach c.o., wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na klatkach schodowych, zamontowano domofony. Sukcesywnie przeprowadzane są remonty pokryć dachowych, wymieniane rynny i rury spustowe. Ponadto przebudowano piesze ciągi komunikacyjne (stare płytki chodnikowe wymieniono na kostkę brukową), wybudowano i oznaczono miejsca postojowe. Na większych osiedlach wybudowano nowe place zabaw, zgodnie z istniejącymi wymogami i normami prawnymi. Terminowo wykonywane są wszystkie przeglądy techniczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, co jest udokumentowane
w książkach obiektów. Na bieżąco zwraca się szczególną uwagę i dokłada wszelkich starań na ogólną estetykę i czystość otoczenia.

Dzięki wieloletniej praktyce, wiedzy i doświadczeniu kadry pracowniczej Spółdzielnia posiada ugruntowaną renomę zarządcy nieruchomościami
i jest liczącym się konkurentem na rynku lokalnym.


Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Zjednoczenie"
ul. Rynek 19, 47-300 Krapkowice
NIP: 7560004592
Regon: 000488131
KRS: 0000167542

Godziny pracy spółdzieni:
Pon.
7.00 - 16.00
Wt.
7.00 - 15.00
Śr.
7.00 - 15.00
Czw.
7.00 - 15.00
Pt.
7.00 - 14.00
Wróć do spisu treści